Press "Enter" to skip to content

WEB TASARIM ÇALIŞMALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

ÖZELGE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda; İngilizce olarak ve Almanya serverleri (yurt dışı internet sunucuları) üzerinden yayın yapacak olan web sitesi vasıtasıyla hazırlamış olduğunuz fotoğraf ve karikatürler kategorisine göre kendi el emeğiniz olan çalışma ve çizimler ile anonim nitelikte olan sanat görsellerini internet ortamında yayınlamak suretiyle, web sayfanızdaki google reklam alanlarından elde ettiğiniz yurtdışı kazancınızın gelir vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu belirtildikten sonra 3 üncü maddesinde Türkiye’de yerleşmiş olan tam mükellef gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.

Anılan Kanunun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

37 nci maddesinde ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.

Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, anılan Kanunun “Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu” başlıklı 123 üncü maddesinde, tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirileceği, indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, aradaki farkın dikkate alınmayacağı hüküm altına alındıktan sonra, yurtdışında ödenen vergilerin indirilebilmesi için:

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması;

2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi;

gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, web tasarım faaliyetinin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve gerek bu faaliyet neticesinde elde edilen kazancın gerekse de  fotoğraf ve karikatürler kategorisine göre kendi el emeğiniz olan çalışma ve çizimler ile anonim nitelikte olan sanat görsellerinin internet ortamında yayınlanması ve reklam alımı sonucu elde ettiğiniz kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, Türkiye’de yerleşik olmanız halinde tam mükellefiyet esasında vergilendirilerek yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiğiniz kazancın tamamını beyan etmeniz gerekmektedir. Bu kazanç nedeniyle yurtdışında şahsi gelir vergisi ödenmesi halinde bu vergilerin, ödendiğinin Kanunda belirtilen şekilde tevsik edilmesi şartıyla, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu mümkün bulunmaktadır.

 

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir